Bestuur & GMR

De Akker is één van de 5 scholen van de Stichting voor speciaal onderwijs regio Randstad. Tot deze stichting behoren ook SBO de Wijngaard (Barendrecht), ZML de Rank (Barendrecht-Sliedrecht-Dordrecht), SBO Beversluisschool (Gouda) en ZML Samuëlschool (Gouda).

Per 1 augustus 2019 is het bestuur van de speciale scholen regio Barendrecht gefuseerd met het bestuur van de speciale scholen uit regio Gouda. De nieuwe stichting draagt de naam: Stichting reformatorisch speciaal onderwijs Randstad en is statutair gevestigd te Barendrecht. De grondslag van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten:
De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

De stichting en de van haar uitgaande scholen/voorzieningen maken gebruik van de Statenvertaling als de meest getrouwe overzetting van Gods Woord uit de grondtalen, met uitsluiting van elke andere vertaling.
Het bestuur bestaat uit 5 toezichthoudende bestuursleden en 2 directeur-bestuurders. Het uitvoerend bestuur is in handen van de directeur-bestuurders, die de taken hebben verdeeld. De overige bestuursleden zijn niet-uitvoerend en houden toezicht op de directeur-bestuurders. Beide directeur-bestuurders zijn tevens directeur van één van de scholen. De bestuursleden zijn lid van één van de, in de statuten genoemde, kerkgenootschapen.

Collecten, jaarlijkse donaties, incidentele giften en testamentaire beschikkingen worden graag tegemoet gezien op de rekeening van de Stichting.
Banknummer:   NL55 RABO 0172414334 t.n.v. St. Ref. SO Randstad.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring