Onderwijs

Uitgangspunten van ons onderwijsEen school heeft een maatschappelijke opdracht die is vastgelegd in de wetgeving van de overheid. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit de Bijbel geven we inhoud aan de maatschappelijke opdracht.

Het samen luisteren naar Gods Woord en ons bezig zijn daardoor te laten richten, vormt het hart van ons onderwijs.


Zo willen wij met de kinderen omgaan, hen helpen en onderwijzen. Onze hulp en zegen is daarbij van de HEERE onze God te verwachten, Die alleen ‘de wasdom’  geeft. ‘En dat zij hun hoop - hun vertrouwen - op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren,’ Psalm 78:7. De identiteit van de school komt op vele momenten tot uiting.  
Tijdens de dagelijkse Bijbellessen, maar ook bij andere vakgebieden zoals: geschiedenis, biologie e.d..  
Het Woord van God is onze norm en richtsnoer voor ons bezig zijn in ons werk en in de omgang met elkaar. In het jaarprogramma van de school vormen de christelijke feest- en gedenkdagen een vast onderdeel.  

Doel van ons onderwijsIn de Wet op het Primair Onderwijs worden de uitgangspunten, doelen en inhouden van het onderwijs kort geformuleerd. In deze schoolgids noemen we een aantal hoofdpunten:

Een ononderbroken ontwikkelingsproces;
Afstemming op de voortgang in de ontwikkeling;
Gericht zijn op de emotionele, verstandelijke en creatieve ontwikkeling;
Gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden;
Aandacht voor de multiculturele samenleving;
Het doorlopen van 8 leerjaren (als zij vanaf groep 1 op onze school zijn);
Het leidt (zo mogelijk) kinderen op voor het volgen van regulier onderwijs;

Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten zijn kerndoelen vastgesteld; kerndoelen zijn een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. De school hanteert die kerndoelen als na te streven doelstellingen.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring